СП КАТКО

Казахстан
Сферы деятельности

Добывающая отрасль

СП КАТКО

КАТКО туралы

1996 жылы құрылған «Катко» БК» ЖШС Қазақстанның оңтүстігінде Шымкент қаласынан солтүстікке қарай 300 шақырымда орналасқан Мойынқұм уран кен орынын барлаумен және өңдеумен  айналысады. Қатысушылар – «Orano» француз компаниясы (51%) және «Казатомөнеркәсіп» қазақстандық компанисы (49%).

2005 жылы басталған уранды өнеркәсіптік өндіру 2013 жылға бірнеше тоннадан біртіндеп 4000 тоннаға дейін арттырылды. Солай бастап «КАТКО» уранды жер асты шаймалау әдісімен өндіру бойынша әлемдегі ең ірі кен орны болып табылады. 2013 жылы «КАТКО» жылына 4000 тoнна уранды өндіру деңгейіне жетті.

Тәжірибелі мамандар және жоғары жұмыс стандарттарын қолдану мен қауіпсіздікті қамтамасыз етудің арқасында «КАТКО» уран өндірісі бойынша елдегі алдыңғы қатарлы өнеркәсіптік модель және әлемдегі ең ірі әрі табысты кәсіпорындардың бірі болып саналады. Компания міндеті – қызметкерлер мен тәжірибенің арқасында қауіпсіз және тұрақты түрде жұмыс істеп, дүние жүзі бойынша клиенттер үшін үлгілі уран өндіретін кәсіпорын болу. «КАТКО» мақсаты – инновациялар мен өндірістегі жаңа жобаларды ойдағыдай өмірде іске асырып, компания болашағын қамтамасыз ету.

1200-ге жақын қызметкерлер штатымен «КАТКО» Оңтүстік Қазақстандағы, атап айтқанда Созақ ауданындағы ең ірі жұмыс берушісі болып табылады. Қызметкерлерге артықшылықтардың кең спектрі ұсынылады: мысалы, қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелеріне тегін медициналық сақтандыру, немесе балаларға арналған жазғы лагерьлер үсынылады. Сонымен қатар, компания қызметкерлеріне кәсіби дағдыларын дамыту үшін оқыту бағдарламасының кең ауқымын ұсынады.

Әлеуметтік жауапкершілік компанияның ДНҚ енгізілген – 2003 жылдан бастап, биліктің жергілікті атқарушы органдарымен белсенді ынтымақтастықтағы байланысын үзбей, «КАТКО» Созақ ауданының әлеуметтік әлсіз топтар мен аз қамтылған тұрғындарына көмек көрсетуде.

О КАТКО

Основанное в 1996 году, ТОО СП «КАТКО» занимается разведкой и разработкой уранового месторождения Мойынкум, расположенное на юге Казахстана, в 300 км  севернее города Шымкент. Участники – французская государственная компания «Orano» (51%) и казахстанская национальная атомная компания «Казатомпром» (49%).

Начатое в 2005 году, промышленное производство урана постепенно увеличилось с нескольких тонн до 4000 тонн к 2013 году. Таким образом, «КАТКО» является крупнейшим в мире предприятием по добыче урана способом подземного скважинного выщелачивания.

Благодаря опытным и профессиональным сотрудникам, высоким стандартам работы и безопасности компания «КАТКО» считается крупнейшим и наиболее успешным предприятием по добыче урана в мире методом ПСВ и передовым образцом уранодобывающей промышленности в Республике Казахстан. Миссия компании – стать образцовым уранодобывающим предприятием для клиентов по всему миру, работая безопасно и устойчиво, благодаря сотрудникам и опыту. Видение «КАТКО» – обеспечить будущее компании, успешно воплощая в жизнь инновации и новые проекты по производству.

Со штатом около 1200 сотрудников «КАТКО» является самым крупным работодателем в Южном Казахстане, в частности в Созакском районе. Сотрудникам предоставляется широкий спектр привилегий, как бесплатное медицинское страхование сотрудников и членов их семей, и летние лагеря для детей. Кроме того, компания предлагает сотрудникам большое количество обучающих программ для развития профессиональных навыков.

Социальная ответственность заложена в ДНК компании – с 2003 года, находясь в активном сотрудничестве с  местными исполнительными органами власти, «КАТКО» оказывает помощь социально-уязвимым группам и малообеспеченным жителям Созакского района.

About KATCO

Founded in 1996, KATCO Joint Venture LLP conducts exploration and mines the Muyunkum uranium deposits located in Southern Kazakhstan, about 300 km north of Shymkent. Participants are French State Company Orano (51%) and Kazakhstani National Company Kazatomprom (49%).

Started in 2005 with a few tons, the uranium industrial production has increased progressively to reach up a new record 4000 tons in 2013, with 4000 tons extracted. Thus, KATCO is the world’s largest uranium mine of its kind (ISR technique). In 2013, KATCO reached the annual production level of 4,000 tons of uranium.

KATCO, having experienced professional staff and applying high working and safety standards, is considered as forefront industrial model in the country and one of the largest and most successful enterprises on uranium production in the world. Mission of the company – to become the exemplary uranium mining enterprise for clients worldwide, working safely and steadily, thanks to employees and experience. Vision of KATCO – to provide the future of the company, successfully realizing innovations and new projects on production.

With around 1,200 employees, KATCO is the largest employer in South Kazakhstan, particularly in the Sozak district. Employees benefit from a large scale of advantages like free medical insurance for them and their families or summer camps for children. The company also offers numerous training programs to enable employees to develop their skills.

Social responsibility is put in DNA of the company – since 2003, being in active cooperation with local executive bodies of the power, KATCO gives help to social and vulnerable groups and needy inhabitants of the Sozak district.

Вакансии компании

Вакансии в текущем регионе:9

з/п не указана
Алматы
з/п не указана
Нур-Султан
з/п не указана
Нур-Султан
з/п не указана
Нур-Султан
з/п не указана
Нур-Султан
з/п не указана
Шымкент
з/п не указана
Шымкент